Zarządzenie nr 21/19/20 z dnia 25 marca 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siołkowej

sprawie sposobu i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej T. Kościuszki w Siołkowej w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 1. 
 1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka w Szkole Podstawowej w Siołkowej jest realizowana na odległość.
 2. Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Siołkowej w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania została przekazana rodzicom, uczniom i nauczycielom poprzez stronę internetową szkoły i dziennik elektroniczny.
 3. Dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym.  
§ 2 
 1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły zobowiązuję nauczycieli do weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
  • tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, musi uwzględniać m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia;
  • dobór narzędzi przy formie pracy zdalnej powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów;
  • nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia;
   • wobec faktu, iż nie każda rodzina posiada odpowiednią ilość sprzętu komputerowego, oraz uwzględniając higienę pracy uczniów planowane lekcje oparte będą również na materiałach ćwiczeniowych, kartach pracy, które mają uczniowie oraz na pracy z podręcznikiem (łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia)
  • w przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu; 

2. Nauczyciele ustalą sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.  

3. Dokumentowanie realizacji zadań przez nauczycieli będzie odbywać się poprzez dziennik elektroniczny, a w przypadku nieprzewidzianych trudności w inny sposób ustalony przez nauczyciela.

4. Nauczyciel wskazuje uczniom i rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć,  w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.

5. W celu zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem ustala się termin konsultacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00 oraz 16.00 do 17.00 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem.

§ 3 
 1. W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.
 2. Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz.
 3. W okresie, w którym nauczyciele nie będą świadczyli pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, lecz będą pozostawali w gotowości do pracy, zachowują prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości wynikającej z ich osobistego zaszeregowania oraz dodatku funkcyjnego. 
§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020r

                                                                          Dyrektor ZSP – Jolanta Dróżdż