ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OD 18 STYCZNIA 2021 R.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI W SIOŁKOWEJ OD 18 STYCZNIA 2021 R. W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID – 19

I. Ogólne warunki sanitarne.

1. Przy wejściu głównym umieszczone zostały numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

2. Przy każdym z wejść do budynku szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o obowiązkowej dezynfekcji rąk po wejściu do budynku.

3. Pracownicy obsługi wyznaczeni przez dyrektora kontrolują, by osoby trzecie wchodzące do budynku szkoły, w tym rodzice uczniów dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki jednorazowe, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania (osoby te nie mogą wchodzić do sal lekcyjnych).

4. Wszystkie toalety i sale lekcyjne są wyposażone w mydło do mycia rąk i/lub płyn do dezynfekcji.

5. Dyrekcja monitoruje codzienne prace porządkowe, szczególnie utrzymanie w czystości sal lekcyjnych, toalet, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcja powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

6. Pracownicy obsługi obowiązkowo zapoznają się z zaleceniami producenta, które znajdują się na opakowaniu środka do dezynfekcji w celu ścisłego przestrzegania czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.

7. W toaletach oraz przy umywalkach w klasach są zamieszczone instrukcje prawidłowego mycia rąk oraz, a przy dozownikach z płynem – instrukcje dezynfekcji.

8. Zapewnia się pojemnik do wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej – maseczki, rękawiczki. 9. Z sal lekcyjnych usunięte zostały przedmioty, których nie można skutecznie zdezynfekować m.in. dywany.

 10. Nauczyciele obowiązkowo dbają o wywietrzenie sali lekcyjnej podczas KAŻDEJ przerwy międzylekcyjnej. Wskazane jest również wietrzenie sali podczas zajęć.

 II. Założenia ogólne organizacji pracy szkoły.

1. Do szkoły może przyjść uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej m.in. stosowanie środków ochrony indywidualnej: osłona ust i nosa.

3. Uczniów i pracowników szkoły obowiązują podstawowe zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, ust i nosa.

4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w trakcie zajęć mogą znajdować się na stoliku ucznia, w tornistrze lub we własnej półce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

5. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 6. Wszystkie osoby wchodzące do budynku są zobowiązane do bezwzględnego dezynfekowania rąk. 7. Rodzice mogą wejść do przestrzeni wspólnej szkoły tylko w razie uzasadnionej potrzeby np. w celu dokonania płatności za wyżywienie. Zaleca się kontakt między wychowawcami/nauczycielami, a rodzicami z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość np. kontakt telefoniczny, dziennik elektroniczny.

 8. Wychowawcy ustalają z rodzicami sposoby szybkiej komunikacji m.in. aktualizują posiadane numery telefonów.

9. Jeśli opiekun ucznia musi wejść do przestrzeni wspólnej szkoły to zachowuje zasady:

a) jeden opiekun z uczniem,

 b) zachowanie dystansu względem innych rodziców min. 1,5 m,

 c) zachowanie dystansu względem pracowników szkoły min. 1,5 m, d) stosuje środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki ochronne lub dezynfekcja rąk.

10. Ogranicza się przebywanie w budynku szkoły osób trzecich do niezbędnego minimum. Woźna monitoruje wejścia osób trzecich do budynku szkoły.

11. Szkoła posiada termometr bezdotykowy. Po każdym użyciu należy go zdezynfekować.

12. Jeśli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję górnych dróg oddechowych np. gorączka, kaszel, należy odizolować ucznia w sali nr. 6 i niezwłocznie powiadomić opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

 13. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

III. Organizacja pobytu uczniów w szkole, w tym w przestrzeni wspólnej.

1. Po wejściu do budynku szkoły, a przed skorzystaniem z szatni uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce.

2. Po zmianie obuwia w szatni lub miejscu do tego przeznaczonym uczniowie obowiązkowo myją lub dezynfekują ręce. Nauczyciele i pracownicy obserwują zachowanie uczniów w tym zakresie i często przypominają o tym obowiązku.

3. Uczniowie stosują osłonę ust i nosa (maseczka lub przyłbica) w przestrzeni wspólnej budynku do czasu zajęcia miejsca w sali lekcyjnej. Rodzice zaopatrują dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust. 4. Zajęcia edukacyjne dla uczniów poszczególnych klas odbywają się w stałych salach lekcyjnych z wyłączeniem wychowania fizycznego i edukacji informatycznej.

5. Sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas znajdują się w różnych częściach budynku szkoły: Klasa I – sala nr 3 – toalety na piętrze , Klasa II – sala nr 1- toalety na piętrze, Klasa III – sala nr 4- toalety na parterze.

6.Podczas zajęć wychowania fizycznego należy ograniczać ćwiczenia i gry kontaktowe i zastąpić je innymi. Rekomenduje się tenis stołowy, piłkę siatkową, itp.) Przy odpowiedniej pogodzie zajęcia wychowania fizycznego obowiązkowo obywają się na boisku szkolnym. Użyty sprzęt sportowy i  podłoga w sali gimnastycznej będą myte detergentem lub dezynfekowane każdego dnia.

7. W miarę możliwości zajęcia edukacji informatycznej odbywają się w sali komputerowej w odstępach godziny lekcyjnej, w celu zdezynfekowania powierzchni dotykowej po każdej grupie uczniów.

8. Uczniowie po przebraniu obuwia i pozostawienia ubrania wierzchniego w szatni udają się prosto do sali lekcyjnej i czekają na rozpoczęcie lekcji pod opieką nauczyciela, który prowadzi pierwszą lekcję w danej klasie. Dyżur nauczyciela w klasie, w której rozpoczyna pierwszą lekcję – od 7.40.

9. Wychowawcy/nauczyciele rozpoczynający pierwszą lekcję  czekają na uczniów przy szatni. Po przybyciu wszystkich uczniów do szkoły udają się do klasy na zajęcia.

10. Uczniowie poszczególnych klas zaczynają zajęcia wg. harmonogramu:

poniedziałek
kl. I i III godz. 8:00
kl. II godz. 8:15
wtorek
kl. II godz. 8:00
kl. I i III godz. 8:15
środa
kl. II i III godz. 8:00
kl. I godz. 8:15
czwartek
kl. II i III godz. 8:00
kl. I godz. 8:15
Piątek
kl. I i II godz. 8:00
kl. III godz. 8:15

11. Przerwy międzylekcyjne dla uczniów organizuje nauczyciel .

IV. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej.

1. Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie rodziców obydwojga pracujących zawodowo, w szczególności pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .

2. Uczniowie po przyjściu do świetlicy obowiązkowo myją lub dezynfekuje ręce pod nadzorem nauczyciela.

3. Świetlicę należy wietrzyć minimalnie co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy.

V. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej.

1. Do biblioteki szkolnej mogą wchodzić tylko uczniowie i pracownicy szkoły.

2. Podczas pobytu w bibliotece należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

3. Biblioteka wyznacza się strefę niedostępną dla czytelników, gdzie bibliotekarz składuje oddane książki, w celu przejścia okresowej kwarantanny.

4. Osoby przebywające w bibliotece zachowują dystans społeczny 1,5 – 2 m, przy czym w pomieszczeniu biblioteki może przebywać jednocześnie 2 uczniów lub większa liczba uczniów jeśli są to uczniowie jednej klasy.

5. Wychowawcy klas ustalają z bibliotekarzem terminy korzystania z biblioteki przez uczniów poszczególnych klas.

 6. Książki i inne zbiory biblioteczne podaje uczniom wyłącznie bibliotekarz.

7. Wszystkie książki oddane do biblioteki są opatrzone datą zawrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane dwudniowej kwarantannie.

8. W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze czytelników bibliotekarz wietrzy pomieszczenie, przeciera powierzchnie dotykowe.

9. Z uwagi na małą powierzchnie biblioteki uczniowie nie korzystają z czytelni.

10. Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy obsługi sprzątają pomieszczenie i dezynfekują powierzchnie płaskie i dotykowe.

VI. Organizacja pracy kuchni i korzystania z dożywiania.

1. Pracownikom kuchni zapewnia się środki ochrony osobistej.

2. W miarę możliwości stanowiska pracy powinny znajdować się w odległości min. 1,5 m od siebie.

3. Dyrekcja monitoruje utrzymanie w czystości stanowisk pracy i sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

4. Korzystanie z posiłków odbywa się na szkolnej stołówce.

5. Posiłki wydaje się w różnych godzinach dla ustalonych grup uczniów: każda z klas osobno

6. Po każdej grupie uczniów wyznaczony przez dyrekcję pracownik obsługi czyści blaty stolików i poręcze krzeseł.

 7.. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu lub je wyparzać. VII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły.

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności. W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji górnych dróg oddechowych dyrektor w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywania czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

 4. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS –CoV-2 dyrektor szkoły kontaktuje się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Z powyższą procedurą pracownicy obsługi zostają zapoznani podczas odprawy roboczej.

2. Nauczyciele zapoznają się z powyższą procedurą drogą mailową.

3. Procedura zostaje udostępniona rodzicom i uczniom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej szkoły. 4. Wychowawcy zapoznają uczniów z zasadami organizacji szkoły w tym z obowiązkami uczniów w zakresie higieny w pierwszym dniu zajęć stacjonarnych i dokumentują ten fakt wpisem w dzienniku lekcyjnym.