Zarządzenie dyrektora

Zarządzenie  13/ 2021/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Siołkowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Siołkowej z dnia 28.01.2022r.

Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19

zarządzam, co następuje:

                                                                             § 1.

 1. Od dnia 31 stycznia 2021 r. do dnia 27 lutego 2022 r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły podstawowej w zakresie dotyczącym klas V – VIII.
 2. W przypadku ograniczenia funkcjonowania szkoły zgodnie z § 1 ust.1, zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

               § 2.

 1. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 45 minut ( 30 minut zajęcia online, 15 minut praca własna ucznia, lub konsultacje indywidualne uczeń – nauczyciel).
 2. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
 3. Poszczególne zajęcia są realizowane zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych.
 4. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, organizuje się nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).
 5. Dla klasy VIII organizuje się konsultacje.

 § 3.

 1. Ustala się zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć:
  – zajęcia muszą być odnotowane w dzienniku zajęć,
  – nauczyciel potrafi udokumentować materiały przesłane uczniom,
  – weryfikacja odbytych zajęć przez administratora na platformach i Office 365

 § 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Siołkowej.

 § 5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                   Dyrektor: Jolanta Dróżdż